Monday, June 26, 2006

Mga Isyung Moral Ng Kasalukuyang Panahon

A. Mga Isyung May Kinalaman Sa Kasagraduhan Ng Buhay

B. Layunin
B.1. Natalakay ang isyung may kinalaman sa kasagraduhan ng buhay tulad ng aborsyon.
B.2. Nakabuo ng mga paraan upang maipahayag ang kahalagahan ng buhay sa pamamagitan ng paglikha ng isang awit, islogan, pagguhit o collage.

C. Sanggunian:
Banyuhay IV pp. 136-140

D. Balik-Aralin
D.1. Sagrado ba ang buhay? Bakit?
D.2. Paggunita/pagtalakay sa mga maiinit na isyung may kinalaman sa pagiging moral/imoral ng mga tao.

E. Paliwanag:
Konsepto 1: Sagrado ang buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang handog sa atin ng Diyos. Ngunit sa mata ng mga eksperto sa ekonomiya, ang mundo ay nahaharap sa problemang malaki pagkat ang paglaki ng populasyon ay itinuturing na sanhi ng iba pang suliraning pangkabuhayan.
Konsepto 2: Ang mga isyung tumatalakay sa kasagraduhan ng buhay ay ang mga sumusunod:
a. euthanasia/mercy killing - ay ipinapakahulugan ng isang "magandang kamatayan", isang kamatayang hindi masakit.
b. aborsyon - ang pagkitil sa buhay habang ito'y nasa sinapupunan pa ng ina sa pamamagitan ng contraceptives, birthpills atbp.
c. suicide - ang tuwirang pagkitil sa sariling buhay sa anumang kaparaanan.
d. terrorism - ang pagkakaroon ng karahasan na nagiging sanhi ng pagkalagas ng buhay dahil sa ipinaglalaban o pananakop sa isang teritoryo.

F. Mga Pagsasanay:
F.1. Gagawin sa silid-aralan: Pag-awit, islogan, pagguhit
a. kagamitan: papel/bond paper, lapis/ballpen, mga pangkulay, ruler
b. Mga Paraan: Bumuo ang pitong (7) grupo at gumawa ng isang awit/islogan/pagguhit ukol sa kasagraduhan ng buhay. Sa ibabang bahagi ng papel ay isulat ang maikling paliwanag ng inyong ginawa.

G. Pagsusulit

Sunday, June 25, 2006

Intellect At Will

A. Paksang Aralin: Kapangyarihang Ipinagkaloob Sa Tao: Intellect at Will

B. Layunin:
B.1. Natukoy ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang ng Diyos.
B.2. Nabigyan ng kahulugan ang "intellect at will."
B.3. Naisabuhay ito sa pamamagitan ng tamang desisyon/paraan (role play).

C. Sanggunian:
Buhay pp. 26-29
Banyuhay IV pp. 13-16

D. Balik-Aral
D.1. Bakit sinasabing pinakamataas na uri ng nilalang ang tao?
D.2. Ano ang pinagkaiba ng tao sa ibang nilalang?

E. Paliwanag
Konsepto 1: Ang Kalikasan ng tao ay binubuo ng materyal at ispiritwal na dimensyon. Ang dalawang ito ay nagsasanib upang magamit tungo sa kanyang pagpapakatao.

Konsepto 2: Ang materyal ay binubuo ng pandamdam (external senses at consciousness, imagination, memory at instinct) at emotion (hal. pagmamahal-poot; pagkatuwa-pighati). Ang ispiritwal naman ay binubuo ng kaisipan (intellect/intelligence), konsensya (conscience) at malayang kalooban (free will).

Konsepto 3: Ang lahat ng ito ay nagtutulong-tulong upang maihatid ang lahat ng impormasyon sa kaisipan na siya namang tutulong sa pagbabalanse ng mga sitwasyon. Ang free will naman ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa tao na gumawa at pumili ng landas na tatahakin nito.

F. Mga Pagsasanay:
F.1. Gagawin sa silid-aralan: Role Play
a. Kagamitan: mga props sa pagsasadula
b. Mga Paraan: Bumuo ng apat na grupo maghanda sa pagmumuni-muni sa mga nabunot na sitwasyon. Pagkatapos ay magkakaroon ng role play ukol sa naging desisyon ng grupo sa sitwasyong naiatas sa bawat isa.
Sitwasyon 1: Nahihirapan sa pagsusulit ang isang mag-aaral. Dapat na ipasa niya ang pagsusulit at kung hindi'y patitigilin siya sa pag-aaral ng kanyang mga magulang. Ang kanyang katabi ay handang magpakopya ng mga sagot sa pagsusulit upang siya ay makapasa. Dapat ba siyang mangopya? Bakit?
Sitwasyon 2: May dalawang nag-aaway na nauwi sa bugbugan. Isang kaibigan ang nakakita nito at buong tatag na inawat ang nag-aaway. Sa kanyang pag-awat, hindi sinasadya ay napahampas ang ulo ng isang inawat sa pader. Dumugo ang ulo at ito ang naging sanhi ng kanyang paghina at pagkawala ng malay. Tumakbo ang isang inawat. Ano ang dapat niyang gawin?
Sitwasyon 3: May problema sa pamilya ang isang tinedyer. Gusto niya itong malimutan. Isang grupo ang nag-alok sa kanya ng droga para ma-"high" at makalimutan ang problema. Hindi naman daw masama kung minsan lang niya ito gagawin. Tatanggapin ba niya ang alok na droga? Bakit?
Sitwasyon 4: Dalawang magkasintahan ang nabuyo sa pre-marital sex at nagbunga ito. Dahil sa murang edad, pagkatakot sa magulang at eskandalong maidudulot nito sa kanilang pamilya, inisip nilang ipalaglag ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Tama ba o mali ang kanilang gagawin?

G. Pagsusulit